Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Klimatické zkoušky
iduzel: 48695
idvazba: 55085
šablona: stranka
čas: 28.5.2024 04:08:10
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 48695
idvazba: 55085
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/klimaticke-zkousky'
iduzel: 48695
path: 8549/7608/7609/7612/48695
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Klimatické zkoušky a zkoušky odolnosti povětrnostním vlivům

Souhrn všech aktivit skupiny Kovové konstrukční materiály je zde.

Informace o urychlených korozních zkouškách jsou zde.

Voda, teplo a teplotní změny, sluneční záření a jejich kombinace vedou ke změnám vlastností přírodních i umělých materiálů jako je dřevo, kůže, papír, textil, plasty, organické nátěry a adheziva (lepidla). Klimatické zkoušky slouží k posouzení odolnosti materiálů a výrobků proti těmto vlivům v exteriéru i interiéru. Hodnotí se vliv klimatických parametrů na změnu barevnosti, lesku, pevnosti, pružnosti, adheze a dalších vlastností. Používají se široce v automobilovém, textilním, obalovém průmyslu, ve stavebnictví i jinde.
 
Degradace organického povlaku v přímořském venkovním prostředí Degradace vrchní vrstvy nátěrového systému karosérie automobilu působením UV záření Degradace organického povlaku

  
Zkušebna Technoparku Kralupy je vybavena klimatickými, kondenzačními, UV, slunečními a dalšími komorami, umožňujícími provádět většinu normovaných i zákazníkem definovaných zkoušek urychleného stárnutí povětrnostními vlivy.  Klimatické zkoušky nabízíme pro průmysl i v rámci výzkumných projektů.


Zkoušky odolnosti proti vlhkosti (kondenzační zkoušky)

ČSN EN ISO 6270-1 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)

ČSN EN ISO 6270-2 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Kondenzace (expozice v komoře se zásobníkem ohřáté vody)

ČSN EN ISO 13523-25 Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení - Část 25: Odolnost proti vlhkosti
ČSN EN 13523-26 Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení - Část 26 Odolnost proti kondenzující vodě
ČSN EN 13523-27 Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení - Část 27 Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem

ASTM D2247

ASTM D1735

DEF STAN 00-35, část 3, zkouška CL7

DIN 50017 (neplatná)

 
Kontakt předmětu nebo zařízení se vzduchem o vysoké vlhkosti může vést ke kondenzaci vody na povrchu. V praxi kondenzace vody způsobuje problémy zejména v místech s omezenou cirkulací vzduchu. Uvedené zkoušky jsou vhodné například pro materiály chráněné organickými povlaky pro zjištění případné tendence ke vzniku puchýřů a ztrátě adheze.
Komora pro kondenzační zkoušku

Zkoušky odolnosti proti UV záření a dalším klimatickým vlivům


Ultrafialová (UV) složka slunečního záření představuje významný degradační faktor pro organické (polymerní) materiály. Kombinace UV záření, vlhkosti a případných dalších degradačních faktorů vede u náchylných materiálů ke křehnutí, křídování, vzniku prasklin a puchýřů, změnám barevnosti a dalšímu poškození.

Ačkoliv UV složka slunečního záření v rozmezí vlnových délek 295 až 400 nm tvoří pouze přibližně 7 % celkové energie dopadajícího slunečního záření (viditelné světlo odpovídá za 55 % a infračervené záření (IČ) za 38 % dopadající energie), je zodpovědná prakticky za veškeré poškození polymerních organických materiálů. V našich podmínkách se udává maximální sluneční ozáření mezi 950–1350 W/m², což odpovídá zhruba 2 MWh/m² za rok. Příslušnou roční dávku UV záření lze aplikovat v komorách s umělým zdrojem UV v průběhu přibližně 800– 1800 hodin. Přesná doba zkoušky závisí na intenzitě záření. Platí, že čím je intenzita záření umělého zdroje bližší skutečné intenzitě slunečního záření, tím je výsledek reprezentativnější, avšak doba zkoušení delší.

Pro rozštěpení vazby v organické molekule je třeba dodat energii, která odpovídá síle dané vazby. Stabilní vazby jako O-H nebo C-H potřebují pro rozštěpení vyšší energii, než méně stabilní vazby C-N, N-H nebo C-C. Z hlediska degradace UV zářením to znamená, že pro rozštěpení stabilnějších vazeb je nutné záření s nižší vlnovou délkou (vyšší energií). Vedle přímého štěpení vazeb může záření také iniciovat reakce s jinými látkami, jako je například kyslík. Aby došlo k interakci mezi zářením a organickou polymerní látkou, musí daná látka záření absorbovat. Rozsahy záření, které konkrétní organický polymer absorbuje, silně závisí na jeho základním chemickém složení, přítomnosti znečišťujících látek a stabilizátorů (antioxidanty, absorbéry UV záření, zhášeče). Proto mezi dvěma výrobky ze „stejného“ polymeru, například PVC, mohou být dramatické rozdíly v odolnosti proti povětrnostnímu stárnutí.

Následná fotochemická reakce pak způsobuje štěpení polymerních řetězců, jejich rozpad na monomery, síťování a další, většinou nežádoucí reakce, které se projevují zhoršením užitných vlastností. Rychlost degradace je dále ovlivňována teplem (zvýšení teploty, rozměrové změny, odpar), přítomností oxidačních látek (kyslík, ozon ad.) a vody (chemická reaktivita, usnadnění transportu kyslíku, eroze, mrazové namáhaní, teplotní šoky).

Jelikož intenzita i spektrální rozložení slunečního záření jsou závislé na poloze Slunce a Země (ročním období), nadmořské výšce, geografické poloze, denní době a orientaci (sklonu) exponovaného povrchu, je praktické používat standardizovaná „průměrná“ spektra definovaná v tabulce 4 publikace č. 85 Mezinárodní komise pro osvětlení (Commission internationale de l'éclairage, International Commission on Illumination), CIE nebo americkým standardem ASTM G177. První dokument definuje maximální ozáření při 340 nm hodnotou 0,68 W/m² a druhý 0,73 W/m².

V současné době se používají komory se dvěma typy zdrojů UV záření: xenonovými výbojkami a UV fluorescenčními trubicemi. První typ zdroje poskytuje po filtrování spektrum podobné slunečnímu, včetně viditelné a IČ složky. Druhý uvedený zdroj poskytuje převážně UV složku.

Porovnání obou přístupů je ukázano v grafu.

 
Porovnání slunečního spektra a spekter fluorescenční trubice UVA-340 a xenonové výbojky s filtrem denního světla

 Porovnání slunečního spektra (A) a spekter fluorescenční trubice UVA-340 (B) a xenonové výbojky s filtrem denního světla (C); graf převzat z Technical bulletin LU-0822 „Sunlight, Weathering & Light Stability Testing“ firmy Q-Lab

 

Zkoušky v komoře s xenonovými výbojkami


Naše zkušebna disponuje komorou Q-Lab Xe3, která umožňuje provádění komplexních zkoušek vlivu slunečního záření, tepla a vody na organické materiály (textil a geotextilní materiály, organické povlaky, obalové materiály, plasty, adheziva a těsnící hmoty, ad.) a celé trojrozměrné výrobky z těchto materiálů. Spektrum záření lze kontrolovat vložením odpovídajících filtrů mezi výbojky a zkoušené výrobky. Získat tak lze spektrum venkovního denního světla, různá spektra slunečního světla za oknem či rozšířené UV spektrum. Komora umožňuje vedle intenzity a spektra dopadajícího záření také řízení teploty zkušebního tělesa, teplotu v komoře, relativní vlhkost vzduchu a aplikaci postřiku demineralizovanou vodou nebo libovolným vodným roztokem (simulujícím například kyselé deště). Tyto vlivy lze kombinovat v rámci normalizovaných i volitelných cyklů.
 
Komora pro zkoušení odolnosti materiálů proti slunečnímu záření s xenonovými výbojkami Uspořádání komory s xenonovými výbojkami Umístění vzorků v komoře s xenonovými výbojkami

 Obrázky převzaty z prezentačních materiálů firmy Q-Lab
 


Naše laboratoř nabízí provedení zkoušek podle níže uvedených norem:


Obecné normy

ISO 16474-1 Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecný návod

IEC 68-2-9, ISO 4892-1, ASTM G151, ASTM G155, MIL-STD-810G, GB/T 16422.1

Automobilový průmysl SAE J2412 (Ford, General Motors), SAE J2527 (Ford, General Motors), PV 1303 (Volkswagen), PV 1306 (Volkswagen), PV 3929 (Volkswagen), PV 3930 (Volkswagen), GMW 14162 (General Motors), GME 60292 (GM Opel), PF-1 1365 (Chrysler), VDA 75202 (BMW), ISO 105-B06 (Porsche), DBL 5555 (Daimler), DIN 75202 (Porsche, Daimler), 50451 (Fiat), FLTM EU BO 050-1 (Ford), GMW 14660 (General Motors), GM 9125P (General Motors), ISO 4892-2 (General Motors, Porsche), GMW 14170 (General Motors), DBL 7399 (Daimler), HES D6601 (Honda), JIS D0205 (Japan Autospec), ISO 11341 (International), ASTM D7356 (International), ASTM D7869 (International), ISO 105 B10 (International)
Střešní krytiny ASTM D1670, ASTM D4434, ASTM D4637, ASTM D4798, ASTM D4811, ASTM D5019, ASTM D6083, ASTM D6878
Lepidla a těsnící hmoty ASTM C732, ASTM C734, ASTM C793, ASTM C1257, ASTM C1442, ASTM C1519, ASTM C1251, ASTM C1501, ASTM C1184, ASTM D904
Inkousty, papíry ISO 11798, ISO 12040, ISO 18909, ASTM D3424, ASTM D4303, ASTM D5010, ASTM D6901, ASTM F2366, GB/T 22771
Obaly ASTM D6551
Textil AATCC TM 16, AATCC TM 169, Adidas TM 5.11, GB/T 8427, GB/T 8430, GB/T 8431, GB/T 16991, IS: 2454, ISO 105-B02, ISO 105-B04, ISO 105-B06, ISO 105-B07, M & S C9, M & S C9A, CPAI84
Geotextilie ASTM D4355
Fotovoltaika IEC 61345
Povlaky

ČSN EN ISO 16474-2 Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

ISO 11341, ISO 15110,  ASTM D3451, ASTM D3794, ASTM D6577, ASTM D6695, GB/T 1865, MIL-A-8625-F, MIL-P14105-D, JIS K 5600-7-7, MPI: #113, MS 133: Part F14, IRAM 1109-B14:2008, JDQ-533, #85 FMR

Plasty

ČSN EN ISO 4892-2 Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

ISO 29664, JIS K 7350-2, DIN EN 513, ASTM D1248, ASTM D2565, ASTM D4101, ASTM F1515, EH-438-2, ASTM D4459, ASTM D5071, ASTM D6662, UL 1581, GB/T 16422.2, GB/T 29365

Guma, pryž, kaučuk
ASTM D750, ASTM D925, ASTM D1148, ISO 3865, ISO 4665, GB/T 3511
Léčiva a kosmetika
FDA Part III, ICH Guideline

 

Zkoušky v komoře s UV zářivkami

Komora QUV od firmy Q-Lab se používá ke zkoušení odolnosti střešních krytin, těsnících materiálů, plastů, textilu, nátěrových hmot a materiálů používaných v automobilovém průmyslu. Vkládané vzorky jsou obvykle ploché, ale dostupné jsou i držáky pro trojrozměrné výrobky. Během expozice lze zkoušené materiály a výrobky střídavě ozařovat UV zářením, vystavovat kondenzaci vodní páry při různých teplotách a sprchovat. Běžně se používají UVA-340 lampy s maximem při vlnové délce 340 nm (venkovní podmínky), ale lze použít také lampy UVA-351 (podmínky za okenním sklem), UVB-313EL a FS-40 lampy (extrémní podmínky, vysoká míra akcelerace) a lampy emitující studené bílé světlo (Cool White; simulace podmínek v kancelářských, komerčních a prodejních prostorách).

Komora pro zkoušení odolnosti materiálů proti UV záření s fluorescenčními trubicemi Vnitřní uspořádání komory pro zkoušení odolnosti materiálů proti UV záření s fluorescenčními trubicemi

Obrázky převzaty z prezentačních materiálů firmy Q-LabKomora umožňuje provádění zkoušek podle níže uvedených norem:

Obecné normy
ASTM G-151, Standard Practice for Exposing Nonmetallic Materials in Accelerated Test Devices that Use Laboratory Light Sources
ASTM G-154, Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Non-Metallic Materials
British Standard BS 2782: Part 5, Method 540B (Methods of Exposure to Lab Light Sources)
Colts Standard Test – UV Dye Resistance to Fade - QUV
GB/T 14522 – Artificial Weathering Test Method for Plastics, Coatings, and Rubber Materials used for Machinery Industrial Products – Fluorescent UV Lamps
GSB AL 631 – International Quality Guidelines for the Coatings of Aluminum Building Components
ISO 4892-1 Plastics- Methods of exposure to laboratory light sourcesPart 1: General Guidance
JIS D 0205, Test Method of Weatherability for Automotive Parts (Japan)
SAE J2020, Accelerated Exp. of Automotive Exterior Matls Using a Fluorescent UV/Condensation Apparatus
Plasty

ČSN EN ISO 4892-3 Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy

DIN 53 384, Testing of plastics, Artificial Weathering and Exposure to Artificial Light
Spanish Standard UNE 53.104 (Stability of Plastics Materials Exposed to Simulated Sunlight)
JIS K 7350, Plastics - Methods of Exposure to Laboratory Light Sources-Part 3: Fluorescent UV Lamps
ASTM D-1248, Standard Specification for Polyethylene Plastics Extrusion Materials for Wire and Cable
ASTM D-4329, Standard Practice for Light/Water Exposure of Plastics
ASTM D-4674, Test Method for Accelerated Testing for Color Stability of Plastics Exposed to Indoor Fluorescent Lighting and Window-Filtered Daylight
ASTM D-5208, Standard Practice for Exposure of Photodegradable Plastics
ASTM D-6662, Standard Specification for Plastic Lumber Decking Boards
ANSI C57.12.28 Specification for Accelerated Weathering of Padmounted Equipment Enclosure Integrity
ANSI, A14.5 Specification for Accelerated Weathering of Portable Reinforced Plastic Ladders
Edison Electrical Inst. Specification for Accelerated Weathering of Padmounted Equip. Enclosure Integrity
Wisconsin Electric Power Specification for Polyethylene Signs

Lepidla a těsnící hmoty Spanish Std, UNE 104-281-88 Accelerated Testing of Paints and Adhesives with Fluorescent UV Lamps
ASTM C 1501, Standard Test Method for Color Stability of Building Construction Sealants as Determined by Laboratory Accelerated Weathering Procedures
ASTM C-1184, Specification for Structural Silicone Sealants
ASTM C-1442, Standard Practice for Conducting Tests on Sealants Using Artificial Weathering Apparatus
ASTM D-904, Standard Practice for Exposure of Adhesive Specimens to Artificial Light
ASTM D-5215, Standard Test Method for Instrumental Evaluation of Staining of Vinyl Flooring by Adhesives
American Plywood Assn., Approval Procedures for Synthetic Patching Materials, Section 6
Inkousty ASTM F1945, Lightfastness of Ink Jet Prints Exposed to Indoor Fluorescent Lighting
Textil AATCC Test Method 186, “Weather Resistance: UV Light and Moisture Exposure”
ACFFA Test Method for Colorfastness of Vinyl Coated Polyester Fabrics
Povlaky

ČSN EN ISO 16474-3 Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy

UNE 104-281-88 Accelerated Testing of Paints and Adhesives with Fluorescent UV Lamps

ASTM D-3794, Std. Guide for Testing Coil Coatings
ASTM D-4587, Std. Practice for Light/Water Exposure of Paint
GB/T 8013 Anodic Oxide Coatings and Organic Polymer Coatings on Aluminum and its Alloys
GB/T 16585 Rubber, Vulcanized Test Method of Resistance to Artificial Weathering – Fluorescent UV Lamps
GM 4367M Topcoat Materials - Exterior
GM 9125P Laboratory Accelerated Exposure of Automotive Material
ISO 11507, Exposure of Coatings to Artificial Weathering-Exposure to Fluorescent UV and water
ISO 20340, Performance Requirements for Protective Paint Systems for Offshore and Related Structures
JIS K 5600-7-8, Testing Methods for Paints
M5982-1990, Test Method for Accelerated Weathering
MS 133: Part F16: Exposure of Ctgs to Artificial Weathering- Exposure to Fluorescent UV and Water (ISO 11507)
NACE Standard TM-01-84 Procedures for Screening Atmospheric Surfaced coatings
NBR -15.380 Paints for buildings–Methods for performance evaluation of paints for non-industrial buildings – Resistance to UV irradiation/water vapor condensation, by accelerated test
NISSAN M0007, Fluorescent UV/Condensation Test
prEN 927-6– Pt. 6: Exposure of Wood Coatings to Artificial Weathering Using Fluorescent UV and Water
Spanish Std, UNE 104-281-88 Accelerated Testing of Paints and Adhesives with Fluorescent UV Lamps
US Government, FED-STD-141B

Střešní krytiny

ČSN EN ISO 13523-10 Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení - Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody

BS 903: Part A54 Annex A & D, Methods of Testing Vulcanized Rubber
CGSB-37.54-M, Canadian General Standards Board Spec. for PVC Roofing & Waterproofing Membrane
DIN EN 534, Corrugated Bitumen Sheets
EOTA TR 010, Exposure procedure for artificial weathering
RMA Specification for Reinforced Non-Vulcanized Chlorosulfonated Polyethylene Sheet for Roofing Membrane
ASTM D-4799, Test Method for Accelerated Weathering of Bituminous Roofing Materials
ASTM D-4811, Std. Specification for Non-vulcanized Rubber Sheet Used as Roof Flashing
ASTM D-3105, List of Test Methods for Elastomeric and Plastomeric Roofing & Waterproofing
ASTM D-4434, Std. Specification for PVC Sheet Roofing
ASTM D-5019, Std. Specification for Reinforced Non-Vulcanized Polymeric Sheet Used in Roofing Membrane
ANSI/RMA IPR-1-1990 Req. for Non-Reinforced Black EPDM Sheet for Roofing Membrane
ANSI/RMA IPR-2-1990 Req. for Fabric-Reinforced Black EPDM Sheet for Roofing Membrane
ANSI/RMA IPR-5-1990 Req. for Non-Reinforced Non-Black EPDM Sheet for Roofing Membrane
ANSI/RMA IPR-6-1990 Req. for Fabric-Reinforced Non-Black EPDM Sheet for Roofing Membrane
EN 1297, Flexible sheets for waterproofing—Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing —
Method of artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation, elevated temperature and waterPro urychlené korozní zkoušky klikněte zde.
 
Nabízíme pomoc s výběrem optimální zkoušky s ohledem k testovaným materiálům, provozním podmínkám a předpokládané životnosti. Poskytujeme kompletní servis včetně přípravy vzorků a průběžného i závěrečného hodnocení stability materiálů. Naše analytické, elektrochemické, metalografické a další vybavení umožňuje detailní charakterizaci případného poškození. 

Ocel chráněná organickým povlakem poškozeným puchýřkováním Ocel chráněná organickým povlakem poškozeným delaminací ICP-OES analýza


Data získaná v reálných prostředích jsou často důležitá pro potvrzení laboratorních měření. Organizujeme expoziční programy na atmosférických zkušebních stanicích v České republice a dalších evropských zemích, USA, Číně a jinde.

Expoziční stanice, Qingdao, Čína Expoziční stanice, Ostrava-Radvanice Expoziční stanice, Kralupy nad Vltavou
  
 

O nás

Technopark Kralupy, který je součástí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, poskytuje kvalifikované služby v oblasti zkušebnictví, vývoje a transferu technologií průmyslovým partnerům v oblasti stavební chemie a příbuzných oborech.

 

Kontakt

Skupina Kovové konstrukční materiály
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Náměstí G. Karse 7
278 01 Kralupy nad Vltavou

kovy@technopark-kralupy.cz

Telefon: +420 220 446 104, +420 723 242 413

 

© 2017–2024 Technopark Kralupy

Aktualizováno: 16.4.2024 17:17, Autor: Tomáš Prošek

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^