Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → O nás → Statut a orgány Technoparku
iduzel: 9708
idvazba: 11375
šablona: stranka
čas: 28.5.2024 03:04:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 9708
idvazba: 11375
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-nas/organy'
iduzel: 9708
path: 8549/7608/7609/7612/7721/9708
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Statut a orgány Technoparku

Statut

Základní dokument o začlenění Technoparku Kralupy do struktury VŠCHT Praha a způsobu jeho řízení (uvedeny základní teze).

 •  Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze je vysokoškolským ústavem, je samostatnou součástí VŠCHT Praha, není právnickou osobou.
 • Technopark Kralupy se řídí ve svých činnostech vnitřními předpisy, normami a směrnicemi VŠCHT Praha.
 • Orgány Technoparku Kralupy jsou ředitel, a Výzkumná a inovační rada.
 • Ředitele jmenuje a odvolává rektor VŠCHT Praha.
 • Činnost Technoparku Kralupy zajišťují vlastní zaměstnanci, zaměstnanci ostatních pracovišť VŠCHT Praha a dalších externích subjektů.
 • Technopark Kralupy hospodaří s prostředky z komerční činnosti, grantové činnosti, a s prostředky přidělenými z rozpočtu VŠCHT Praha.
 • Technopark Kralupy je hospodářským střediskem VŠCHT Praha.
 • VŠCHT Praha je majitelem zařízení a vybavení Technoparku Kralupy.

 

Orgány

Ředitel

 1. Ředitele jmenuje a odvolává rektor VŠCHT na základě výběrového řízení konaného dle vnitřní normy "Řád výběrového řízení pro obsazování míst vedoucích pracovišť na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze".
 2. Ředitel je přímo podřízen rektorovi VŠCHT a odpovídá rektorovi za řádný chod Technoparku.
 3. Ředitel jménem VŠCHT rozhoduje, je oprávněn k právním úkonům, podepisuje a jedná navenek vůči třetím osobám v záležitostech týkajících se Technoparku v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy VŠCHT a rozhodnutím rektora.
 4. Ředitel vydává v souladu s vnitřní normou "Organizační řád VŠCHT Praha" vnitřní směrnice, které se týkají konkrétních úprav záležitostí fungování Technoparku.
 5. Ředitel navrhuje členy výzkumné a inovační rady na návrh prorektora pro vědu a výzkum po schválení akademickým senátem.

Funkci ředitele Technoparku Kralupy vykonává Ing. Milan Petrák.

Výzkumná a inovační rada

 1. Výzkumná a inovační rada je poradním orgánem ředitele v záležitostech směrování a rozvoje vědecko-výzkumných a inovačních aktivit Technoparku.
 2. Členy výzkumné a inovační rady navrhuje prorektor pro vědu a výzkum, jmenuje a odvolává ředitel Technoparku po schválení Akademickým senátem VŠCHT Praha. Výzkumnou a inovační radu tvoří minimálně 5 členů.
 3. Členy výzkumné a inovační rady jsou představitelé oborů, kteří mají zkušenosti s realizací výsledků výzkumu a v nichž Technopark uskutečňuje výzkumnou, vývojovou a inovační nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠCHT.
 4. Funkční období výzkumné a inovační rady je čtyřleté. Členství ve vědecké a inovační radě je čestné.
 5. Předsedou výzkumné a inovační rady je ředitel Technoparku.
 6. Způsob jednání výzkumné a inovační rady upravuje vnitřní norma „Jednací řád Výzkumné a inovační rady Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze“.
 7. Výzkumná a inovační rada v souladu s ustanovením § 30, v návaznosti na ustanovení § 34 odst. 5 Zákona, zejména:
     a) projednává dlouhodobý záměr výzkumné, vývojové, inovační nebo další tvůrčí činnosti Technoparku
     b) projednává další odborné záležitosti související s činností Technoparku, které jí předloží ředitel.
Aktualizováno: 3.10.2023 12:30, Autor: Jan Prošek

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
Statut Technoparku Kralupy nad Vltavou VŠCHT Praha18.04.2024
A/N/961/3/2024Organizační řád Technoparku Kralupy nad Vltavou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze23.04.2024

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^