Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → O Technoparku
iduzel: 27680
idvazba: 35202
šablona: stranka
čas: 28.5.2024 02:54:40
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 27680
idvazba: 35202
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/informacni-servis/27680'
iduzel: 27680
path: 8549/7608/7609/7612/8105/27680
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Historie Technoparku

Dokument, popisující výstavbu Technoparku najdete zde.

originál

Technopark Kralupy VŠCHT Praha byl připravován od roku 2011 jednáními jak s partnery projektu, tak s poskytovatelem dotace a ostatními stranami. Od července 2013 je ve fázi realizace, resp. rekonstrukce objektu a to nám umožňuje sledovat postup prací na stavbě. Současně realizuje projektový tým VŠCHT Praha aktivity související se zahájením vlastní vědecko-výzkumné činnosti budovaného Technoparku Kralupy, vědecko-technického parku pro stavební chemii

Poslání a zaměření Technoparku Kralupy

O postupu prací na stavbě vědecko-technického parku v centru Kralupech nad Vltavou a o činnosti projektového týmu vás na tomto místě průběžně informujeme.

Práce na stavbě

Činnosti projektového týmu

 

2015

 

Březen 2015

 
V měsíci březnu byly dokončeny dodávky strojního zařízení a přístrojů do budovy Technoparku Kralupy. V průběhu měsíce března pokračovala jednání s ČEZ o získání potřebných souhlasů s budovy k VN, aby mohl být vydán kolaudační souhlas. I v měsíci březnu pokračovala jednání o připojení budovy k vysokému napěti. Pozornost byla věnována přípravě dokumentace o realizaci projektu Technopark Kralupy pro podání žádosti o proplacení dotace. Ukončení projektu bylo posunuto na 30. dubna 2015.
Dne 24. března se uskutečnily dvě autobusové exkurze studentů a zaměstnanců VŠCHT Praha do nového vědecko-technického parku VŠCHT Praha. Celkem navštívilo budovu necelých 100 osob a měli tak možnost si prohlédnout experimentální haly, technologické zázemí budovy, laboratoře výzkumných skupin a další pracoviště, konferenční sál a učebnu.
šířka 215pxvýška 215pxšířka 215pxšířka 215px  výška 215pxšířka 215pxšířka 215pxšířka 215px 

Únor 2015

 
Nejvýznamnější událostí pro budovu Technoparku Kralupy v měsíci únoru byla závěrečná kolaudační návštěva stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů. Při podrobné kontrole budovy a jednotlivých technologických celků kolaudační komise neshledala žádné závady. V zápise bylo upozorněno pouze na několik nepřesností v označování. Byly dokončeny technické práce pro připojení k vysokému napětí. Stále se však čeká na vyřízení všech potřebných vyjádření a souhlasů ze strany ČEZ. Po připojení budovy k VN bude moci být vydán kolaudační souhlas. Projektový tým pokračoval v přejímce strojů a zařízení dodávaných na základě výsledků výběrových řízení. Přejímku strojů provádějí odborní garanti - zástupci ústavů, které jsou věcně příslušné oboru výzkumné skupiny. V měsíci únoru byl uzavřen příjem přihlášek do výběrového řízení na ředitele Technoparku Kralupy; přihlásilo se šest uchazečů. V budově Technoparku se uskutečnily další odborné porady, např. s firmou Promat působící v oblasti požárně odolných materiálů a žárovzdorných řešení pro průmysl, dále o spolupráci s FSV ČVUT v oblasti stavebních materiálů a kompozitů.
výška 215pxvýška 215pxvýška 215pxvýška 215px  výška 215pxvýška 215pxvýška 215pxvýška 215px
Leden 2015  
Období po Novém roce znamenalo pro budovu Technoparku významný posun k dosažení cílového stavu. Je prováděn protipožární nátěr spirálového skluzu na pytle, který tvoří dominantu osy hlavního schodiště. V laboratořích přibyly další přístroje a zařízení, kterými je Technopark Kralupy postupně vybavován. V experimentální hale plastů byl instalován koextruder s možností pětivrstvého vytlačování.
Dobré počasí umožnilo pokročit v pracích na připojení Technoparku Kralupy k síti vysokého napětí.
Projektový tým věnoval své úsilí jednak dokončení zbývajících výběrových řízení na stroje a zařízení pro výzkumné skupiny Technoparku Kralupy, jednak zabezpečení nezbytných kroků v evidenci nově pořízeného majetku pro nový vysokoškolský ústav VŠCHT Praha. V rámci přípravy na činnost budoucích výzkumných týmů se již v prostorách laboratoře a kanceláře uskutečnila schůzka členů skupiny Mikrobiální kontaminace. Prostory Technoparku Kralupy byly koncem měsíce využity pro vyhlášení výsledků fotosoutěže 2014. 
výška 215pxvýška 215pxvýška 215pxvýška 215px výška 215pxvýška 215pxvýška 215pxvýška 215px 

2014

 
Listopad + prosinec 2014  
 V měsících listopadu a prosinci se dění v Technoparku Kralupy soustředilo do vnitřních prostor budovy.
Probíhala instalace kancelářského nábytku a souboru dalších součástí vnitřního vybavení. Svůj tvar a barvy získal prostor recepce a lobby i zasedací místnost v přízemí. V patrech byly vybaveny v jednotné linii všechny kanceláře. Nábytek byl rozmístěn v konferenčním sále, předsálí a v učebně.
Od počátku listopadu jsou postupně dodávány přístroje a zařízení do laboratoří.
Intenzivně se pracovalo na zajištění připojení budovy na vysoké napětí, na pozemku vedle objektu byla umístěna trafostanice.
V těchto měsících bylo rovněž dodáno IT vybavení pro celý Technopark, včetně kapacitních serverů a audio/video systému.

Projektový tým pracoval v tomto období v několika liniích. Realizovala se výběrová řízení na přístroje a byly uzavírány kupní smlouvy. V Technoparku probíhalo přebírání přístrojů garanty.
Akademický senát VŠCHT Praha schválil dne 11. 11. 2014 na návrh rektora ustavení Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jako samostatného vysokoškolského ústavu. Od tohoto data je Technopark Kralupy organizační součástí VŠCHT Praha.
V obou měsících proběhla řada jednání. Skupina Restaurování navštívila Technopark a následně jednala s partnery z ČVUT.   Zástupci VŠCHT Praha jednali s několika firmami o budoucí spolupráci, mj. s SGS, Metrostavem, Stachemou, MERO ČR aj.
ořez 215*215pxořez 215*215pxořez 215*215pxořez 215*215pxořez 215*215px ořez 215*215pxořez 215*215pxořez 215*215pxořez 215*215pxořez 215*215px
Říjen 2014  
Od října 2014 je změněn název této části zpráv o postupu prací na Práce v budově, protože počátkem září byla stavební část ukončena a budova předána.
Měsíc říjen byl věnován zejména instalaci laboratorního nábytku. Celkem bylo vybaveno 11 laboratoří a 2 experimentální haly moderním laboratorním nábytkem – pracovními stoly, váhovými stoly, digestořemi, ale i nádobami na separovaný odpad. Ve vybraných laboratořích byly instalovány rozvody pro technické plyny. Na východní straně budovy byla zbudována retenční nádrž a probíhaly přípravy pro umístění trafostanice.
Po schválení zásad Statutu Technoparku Kralupy byl v měsíci říjnu získán souhlas ministerstva školství se změnami ve Statutu VŠCHT Praha, což byla nutná podmínka pro zřízení Technoparku Kralupy.
V měsíci říjnu byla o vývoji projektu Technopark informována správní rada VŠCHT Praha.
Poskytovateli dotace byla předložena první fáze vyúčtování způsobilých nákladů, které souvisely převážně s přípravou projektu a výstavbou budovy. Po jeho schválení došlo k proplacení Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
origináloriginálorigináloriginál origináloriginálorigináloriginál
Září 2014  
Dne 2. 9. 2014 předala firma Syner s.r.o.
investorovi, tj. VŠCHT Praha budovu Technoparku Kralupy. Před předáním budovy byly dokončeny práce na okolí budovy a osázení zelení. Rozestavěná plocha zůstává směrem ke Komenského náměstí, kde bude umístěna retenční nádrž a vystavěna nová trafostanice.
Stále probíhají výběrová řízení na dodávku výzkumných přístrojů a zařízení do laboratoří. Ke konci měsíce byla zahájena instalace laboratorního nábytku, probíhá instalace rozvodů technických plynů a dalšího vybavení interiérů budovy.

Dne 23. září projednal akademický senát VŠCHT Praha návrh statutu Technoparku Kralupy a úpravy souvisejících dokumentů jako je Statut a Organizační řád VŠCHT Praha. Technopark Kralupy se stane vysokoškolským ústavem VŠCHT Praha se zaměřením na komerční výzkum a inovace v oblastech stavební chemie, materiálového výzkumu a ochranu životního prostředí.

V Technoparku budou pracovat výzkumní pracovníci z VŠCHT Praha, ČVUT a řada nových pracovníků, kteří budou postupně vybíráni výběrovými řízeními, které vyhlásí VŠCHT Praha.
výška 215pxvýška 215pxvýška 215px výška 215pxvýška 215pxvýška 215px 
Srpen 2014

Odstranění hrazení z okolí budovy ze severní strany od Jodlovy ulice bylo v měsíci srpnu důkazem, že byly dokončeny práce na vnějším plášti budovy a nyní probíhají konečné úpravy okolí budovy. Na nádvoří před hlavním vstupem je dokončena zámková dlažba, vznikly chodníky a parkovací stání. V interiérech bylo dokončeno pokládání dlaždic v laboratořích a v sociálních zařízeních. Podlahy a vymalování stěn je dokončené, okna a dveře osazeny. Instalovány jsou oba výtahy. Schodiště je osazeno zábradlím a skleněnými panely. Probíhají dokončovací práce. V posledních srpnových dnech byla podél budovy vysázena první zeleň.

V měsíci srpnu nadále probíhalo několik výběrových řízení, která byla vyhlášena pro zajištění výzkumných přístrojů a dalších zařízení k provozu experimentálních hal a výzkumných laboratoří. Bylo uzavřeno výběrové řízení na dodavatele interiérového vybavení výzkumných laboratoří, kanceláří a společných prostor VTP. Dne 12. 8. se sešli prorektoři a společně s paní kvestorkou diskutovali postup při založení VTP jako organické části VŠCHT. Návrh statutu VTP bude projednán akademickým senátem VŠCHT. Pokračují setkání s partnery ze stavební fakulty a z průmyslu.

srp2.jpgsrp3.jpg

srp5.jpgsrp6.jpg

Červenec 2014

V měsíci červenci byl v zásadě dokončen vnější plášť budovy, který se skládá z vertikálně umístěných skleněných prvků. Současně bylo na plášť budovy instalováno logo a nápis TECHNOPARK. Oba prvky jsou zároveň na orientačním sloupku, který je již umístěn u vchodu do areálu. V bezprostředním okolí budovy je budován chodník ze zámkové dlažby a jsou prováděny terénní úpravy. V interiéru byla dokončena instalace oken a zárubní dveří, byly položeny příslušné podlahové vrstvy (stěrky) a dlaždicové obklady v laboratořích a kancelářích.

Projektový tým, vedle sledování a podpory realizace stavby, se věnoval průběhu několika výběrových řízení, která byla vyhlášena pro zajištění výzkumných přístrojů a dalších zařízení k provozu experimentálních hal a výzkumných laboratoří. Probíhá soutěž o dodavatele nábytkové vybavení výzkumných laboratoří Pokračují práce na vyřešení jiného způsobu připojení budovy VTP na elektrickou síť, neboť rekonstrukce původního transformátoru se ukázala jako neefektivní, vzhledem k zamýšlenému odstranění budovy trafostanice.

cec1_thb.jpgcec2.jpgcec3.jpg

cec4.jpgcec5.jpgcec6.jpg

Červen 2014

Měsíc červen znamenal významný posun ve vzhledu budovy Technoparku. Po dokončení tepelné izolace byla záhy dokončena omítka vnějších stěn a instalace ocelových konstrukcí pro montáž skleněné fasády. S koncem měsíce června je namontována zhruba polovina skleněných prvků. Zároveň byly zahájeny práce na úpravě okolí budovy, konkrétně demolicí betonového podkladu jeřábu. Nadále se řeší jiný způsob připojení na elektrickou síť, neboť rekonstrukce původního transformátoru se ukázala jako neefektivní, vzhledem k zamýšlenému odstranění budovy trafostanice.

Nejvýznamnější událostí v pokračování projektu TECHNOPARK VTP KRALUPY byla porada svolaná prorektorem pro vědu a výzkum prof. Bohumilem Kratochvílem. Porady se zúčastnili garanti odborných výzkumných skupin a proděkani všech fakult pro spolupráci s průmyslem. Prorektor doc. Pospíšil informoval o stavu projektu jak ve stavební části, tak ohledně harmonogramu přípravy činnosti parku, principech financování a zaměstnávání. Garanti výzkumných skupin podrobně popsali stav příprav vědecké a výzkumné činnosti, stav spolupráce s FSv ČVUT, spolupráci s průmyslovými partnery, ale také personální obsazení výzkumných skupin.

c1.jpgc2.jpgc3.jpg

c4.jpgc5.jpgc6.jpg

 
Květen 2014

Postup stavebních prací na budově budoucího Technoparku zaznamenal v měsíci květnu významný posun. Ve všech patrech bylo instalováno podlahové vytápění a podlahy byly vylity. Pokračovaly rozvody silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací, vzduchotechniky apod. Byla dokončena tepelná izolace budovy a provádí se fasáda. Řeší se jiný způsob připojení na elektrickou síť, neboť rekonstrukce původního transformátoru se ukázala jako neefektivní, vzhledem k zamýšlenému odstranění budovy stávající trafostanice.

Rektor a kvestorka VŠCHT Praha navštívili stavbu VTP, aby se seznámili se stavem stavebních prací po realizaci opatření ke zpevnění nestabilních svislých konstrukcí v některých sekcích. Podrobně si prohlédli experimentální haly, laboratoře, kanceláře, jednací místnosti a společné prostory budoucího Technoparku. S děkankou a proděkany FSv ČVUT proběhlo jednání o organizaci společných projektů, zaměstnávání studentů a zaměstnanců FSv a výběru odborných gestorů výzkumných skupin za FSv.

kve1.jpgkve5.jpgkve2.jpg

kve3.jpgkve4.jpgkve6.jpg

 
Duben 2014

Měsíc duben znamenal významný posun v realizaci stavebních prací na budově budoucího Technoparku. Bylo dokončeno zdění příček a tím se vytvořily laboratoře a kanceláře ve svých reálných objemech. Pokračovala instalace rozvodů elektra, vzduchotechniky, kanalizace, atd. Vkládala se okna. Začala montáž podlahového topení a vylévání podlah. Provádí se tepelná izolace budovy obložením izolační vrstvou.

Vedení VŠCHT Praha schválilo název TECHNOPARK VTP KRALUPY a jeho logo. Nejvýznamnější událostí měsíce dubna byla prezentace projektu a stavby regionální a odborné veřejnosti, která se uskutečnila 15. dubna. Hosté ocenili způsob provedení rekonstrukce bývalého mlýna na moderní budovu s prostornými laboratořemi, kancelářemi a konferenčními místnostmi. VTP zahájí činnost počátkem roku 2015.

d3.jpgd2.jpgd1.jpg

d4.jpgd5.jpgd6.jpg

 
Březen 2014

V měsíci březnu pokračovaly sanační práce, které byly ke konci měsíce dokončeny. V rámci všech sektorů budovy se již postupně začaly v interiéru provádět i ostatní stavební práce, jako jsou zdění příček, instalace výtahové šachty, elektroinstalační práce, vzduchotechnika apod. Na obvodových zdech budovy začala příprava pro upevnění fasády.

Koncem měsíce března se uskutečnila návštěva dalších odborníků Fakulty stavební ČVUT (K134 a K133) v laboratoři žárovzdorných silikátových materiálů VŠCHT Praha. V rámci témat skupiny pro plastické materiály se uskutečnilo jednání ve firmě Spolchemie o nabídce spolupráce při aplikacích epoxidových pryskyřic ve stavebnictví.

b1.jpgb2.jpgb3.jpg

b4.jpgb5.jpgb6.jpg

Únor 2014
Příznivé počasí měsíce února umožnilo pokračování stavebních prací v sektorech 1 a 2
a rozběhly se sanační práce v sektorech, kde byly koncem roku 2013 detekovány projevy statických poruch. Z pohledu na stavbu je zřejmé, že vizuálně se současný tvar budovy blíží konečnému tvaru, a to jak výškou, tak obvodovými zdmi. Většina prací bude v dalším období probíhat většinou v interiéru.
Počátkem měsíce února se uskutečnila návštěva odborníků FSv ČVUT (K134) v laboratořích skla a polymerů VŠCHT s projednáním společných projektů. Uskutečnila se jednání s konkrétními firmami o jejich smluvní činnosti v budově parku. Tým projektu navrhl název kralupského parku: VTP CHEM&CON Kralupy, který vychází ze spojení anglických akronymů slov chemie a stavby (constructions).

ku01_thb.jpgku02.jpgku03.jpg

ku04_thb.jpgku05.jpgku06.jpg

Leden 2014
Vzhledem k detekovaným projevům statických poruch, které se projevily koncem roku 2013, probíhaly stavební práce v měsíci lednu 2014 jen v některých sektorech. Zbývající sektory byly stabilizovány a vlastní stavební práce v nich byly dočasně přerušeny, aby bylo možno efektivně připravit nápravu vzniklé situace.
Po dohodě s městem Kralupy n. Vlt. vyzvedla 13. ledna restaurátorská firma tzv. mlynářskou šupnu ze sousedního objektu balírny (na snímku) a převezla ji k restaurování. Po provedení nezbytných prací bude 7 m vysoký dřevěný předmět umístěn v interiéru budoucího VTP.
Počátkem měsíce ledna se uskutečnilo bilanční setkání s prof. Alenou Kohoutkovou, děkankou FSv ČVUT. Spolupráce v oblasti renovací staveb byla projednána s prof. Jiřím Witzany.
Pokračovala příprava podkladů zadání pro výběrové řízení na nákup přístrojového vybavení VTP a výběrového řízení na nákup nábytku a dalšího interiérového vybavení budovy VTP. S vědeckými skupinami byl sestavován seznam nabízených služeb s cílem stanovit cenu standardně poskytovaných zkoušek a analýz, i pravidla pro ceny výzkumných prací.

výška 215px

2013

 
 
Prosinec 2013
Měsíc prosinec znamenal další postup prací na stavbě vědecko-technického parku v Kralupech nad Vltavou. Stavební práce v některých sektorech pokračovaly, např. stavba zdí v prostoru původního sila. Avšak při stavebních pracích v některých sektorech budovy došlo k projevům statických poruch v původním smíšeném zdivu. Proto byly stavební práce v těchto sekcích zastaveny. Objekt byl provizorně zajištěn a jsou projednávána možná řešení k nápravě nastalé situace. Setkání s odbornými pracovníky FSv ČVUT pokračovala i v měsíci prosinci. Vedle setkání s jednotlivci se uskutečnilo větší setkání s pracovníky katedry ocelových a dřevěných konstrukcí FSv, vedené profesorem Františkem Waldem s odborníky z VŠCHT. Několik mladých odborníků FSv ČVUT projevilo zájem pracovat v rámci VTP Kralupy na tématu koroze a polymerních lepidel.

k_pro1.jpgk_pro3.JPG

Listopad 2013

 

Na stavbě v měsíci listopadu, i díky příznivému počasí, pokračovaly stavební práce v prostoru vymezeném obvodovými zdmi. Jednalo se zejména o betonování stropů mezi jednotlivými patry. Dále pokračovala stavba zdí v prostoru původního sila. Při pohledu z vnějšku se začal rýsovat prostor auly ve čtvrtém a pátém patře.

Počátkem měsíce listopadu jmenoval rektor VŠCHT Praha tzv. garanty všech osmi odborných skupin. Následně se uskutečnilo setkání s těmito garanty, kde byl detailně projednán stav přípravy zahájení činnosti VTP. Konalo se několik setkání se specialisty FSv ČVUT, kteří působí v oblastech, které jsou připraveny ze strany VŠCHT Praha pro činnost VTP.

listopadkl2.jpgkl3.jpg

kl4.jpg

Říjen 2013

 
Postup prací v měsíci říjnu byl energický a probíhal v rámci smluvního harmonogramu. Pokračovalo betonování vestaveb jednotlivých pater po jednotlivých sekcích spolu s výtahovou šachtou a schodišti. Byla zahájena stavba obvodových zdí bývalého sila a související stavební práce. Byla řešena dodávka elektřiny a plynu do objektu z veřejné sítě. Projektový tým byl rozšířen o Ing. Martinu Vlčkovou, která byla pověřena vedením projektu jak v jeho stavební části, tak v řízení prací, které souvisejí s přípravou budoucí vědecko-výzkumné a inovační činnosti VTP. Byl prováděn výběr nejdůležitějších zařízení a analytických přístrojů pro vybavení laboratoří. Pokračovaly práce na návrhu statutu parku a jeho organizační struktury.

rijen2.jpgrijen1.jpgrijen3.jpg

rijen6.jpgrijen4.jpgrijen5.jpg

Září 2013

 

V měsíci září bylo již zahájeno betonování stropových desek uvnitř zachovaného skeletu a obvodových zdí budovy bývalého průmyslového mlýna. Také probíhalo další odstraňování zdiva, zejména příček a vestaveb. Připravil se výkop pro položení nového přívodu elektrické energie. V polovině měsíce již byl navážen materiál na stavbu nového zdiva.

Projektový tým dále upřesnil požadavky na umístění přístrojového vybavení. K určitým změnám došlo i ve struktuře plánovaného nábytku a dalších interiérových prvků v patrech laboratoří budoucího VTP. Proběhlo jednání se zástupcem FSv ČVUT o navázání spolupráce a získání dalších odborníků ČVUT pro budoucí činnosti v rámci VTP Kralupy.

zari1.jpgzari2.jpgzari3.jpg

zari4.jpgzari5.jpgzari6.jpg

Srpen 2013

 

Počátek srpna byl ve znamení odstranění starého komína, který těsně sousedil s budovou mlýna. Komín nebyl dlouho používán a nacházel se ve velmi špatném technickém stavu. Na stavbě se odstranila střecha a vyklízí se horní podlaží, tj. 4. NP. V okolí hlavní budovy jsou strženy veškeré přístavky, které nemají funkci pro budoucí VTP. Postup prací dokumentují fotografie. Vysokým tempem byl odvážen vybouraný materiál, připravovala se další etapa prací.

V měsíci srpnu byla věnována pozornost řešení stavební změny v prostoru sila, kde se ukázala nutná demolice. Operativně byly řešeny otázky přívodu zemního plynu, elektřiny a vody.
Diskuse o workflow, organizačním schématu a statutárním uspořádání pokračuje a modeluje budoucí fungovaní vědecko-technického parku. V těsné spolupráci s pracovníky odborných skupin byly definovány prostorové a infrastrukturní požadavky plánovaného přístrojového vybavení.

foto9.jpgfoto10.jpgfoto11.jpg

foto12.jpgfoto13.jpgfoto14.jpg

Červenec 2013

 

V pondělí 1. 7. 2013 došlo k předání stavby zhotoviteli, tj. stavební firmě SYNER s.r.o.
Prvním viditelným činem bylo oplocení stavby podél komunikace a vyvěšení informačního banneru na čelní stěně budovy.
V dalších dnech byl instalován jeřáb, který nyní tvoří dominantu stavby.
Postupně byly zahájeny vyklízecí a bourací práce, zatím bez viditelných změn v pohledu na budovu.
Od druhého týdne měsíce byly zahájeny kontrolní dny stavby, které se konají vždy ve čtvrtek za přítomnosti zástupce zhotovitele, investora (VŠCHT), architekta, správce stavby, administrátora a technika BOZP.

V návaznosti na zahájení realizační fáze projektu byly zavedeny kontrolní dny projektu (KDp), které vede administrátor projektu. Přítomný je projektový tým VŠCHT Praha v čele s manažerem projektu T. Godulou. V diskusi s administrátorem se tvoří workflow a návrh organizačního schématu budoucí organizace VTP a její statutární uspořádání.
Na KDp se projednává zajištění úkolů vyplývajících z realizace stavby a souvisejících s podmínkami dotace OPPI. V návaznosti na projednaná témata činnosti VTP se s odbornými skupinami identifikují potřeby přístrojového vybavení jednotlivých laboratoří, které budou podkladem pro výběrové řízení.

foto3.jpgfoto4.jpgfoto5.jpg

foto6.jpgfoto7.jpgfoto8.jpg

První pololetí 2013

 

Během tohoto období bylo získáno stavební povolení na rekonstrukci průmyslového mlýna na vědecko-technický park, což umožnilo vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Do výběrového řízení se přihlásilo 18 stavebních firem, do druhého kola postoupilo 12 firem. Na základě splnění kvalifikačních požadavků a cenové nabídky byla vybrána firma SYNER s.r.o. z Liberce.
V dubnu byla podepsána smlouva o převodu budovy a pozemku z MěÚ na VŠCHT.

K manažerovi projektu se připojil v březnu tzv. koordinátor projektu, jehož hlavním úkolem bylo sestavení portfolia témat a představení projektu partnerům a firmám – potenciálním zákazníkům VTP. Dále se zabývá komunikací podle pravidel poskytovatele dotace a potřeb VŠCHT, zároveň udržuje kontakt s MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Manažer projektu se v tomto období primárně věnoval zadání a organizaci výběrových řízení: Vedle zhotovitele stavby byl výběrovým řízením vybrán správce stavby (technický dozor investora), bezpečnostní technik a administrátor projektu.

foto1.jpg

šířka 450px

     

Aktualizováno: 4.7.2018 12:36, Autor: Jan Kříž

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^